Statistika

Obsah kurzu
Ve vyhodnocení minulých trendů a v neposlední řadě při predikci budoucího vývoje trhu, která je nutnou podmínkou pro kvalifikovaný odhad hodnoty nemovitostí a perspektivnosti investic do nemovitostí mají nezastupitelnou roli statistické metody. V rámci předmětu Statistika se účastníci seznámí se základní terminologií, takže budou schopni porozumět výstupům statistických analýz odvětví a ekonomiky. Naučí se používat základní statistické metody, porozumět problematice výběrového souboru, základům teorie odhadu (bodové odhady parametrů úrovně a variability, intervalové odhady střední hodnoty). Dále budou schopni porozumět základním principům testování statistických hypotéz a využít regresní a korelační analýzy pro odhady faktorů, které daný trh v minulosti ovlivňovaly a pro vlastní statistickou predikci budoucího vývoje.

Lektor
Ing. Josef Rajdl, Ph.D.

 

 

Statistika