Etický kodex

Etický kodex

I. Úplné znění Etického kodexu VŠE ze dne 23. září 2013

Preambule

V souladu s posláním VŠE, jako jednoho z vrcholných center vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti v České republice, které poskytuje stejné studijní a pracovní příležitosti všem svým studujícím, vyučujícím i vědeckým pracovníkům/pracovnicím ve shodě s jejich zařazením bez ohledu na jejich národnost, rasu, pohlaví, původ, sexuální orientaci, tělesnou a kulturní odlišnost, rodinný stav, věk nebo náboženské vyznání, přijímají členové/členky akademické obce VŠE a zaměstnanci/zaměstnankyně VŠE tento kodex, kterým se přihlašují k vyznačeným hodnotám při reprezentaci a zajišťování úkolů VŠE.

Část I. – Obecné zásady

Člen/ka akademické obce VŠE i zaměstnanec/zaměstnankyně VŠE:

 1. Zachovává při své práci a studiu vysoký standard dodržování mravních principů a etických zásad.
 2. Neobhajuje a nekryje neetické chování, a to ani kdyby bylo zdůvodňováno účelovou prospěšností, poslušností či loajalitou.
 3. Obhajuje svobodu myšlení, bádání, vyjadřování, výměnu názorů a informací a ctí různorodost názorů uvnitř akademické obce. Považuje pedagogickou, vědeckou, uměleckou a obecně tvůrčí práci za integrální příspěvek k rozvoji lidského poznání a kultury a hájí ji proti nespravedlivému zpochybňování nebo zneužívání. Zachovává si kritičnost vůči výsledkům své práce, získaným poznatkům a závěrům, nebrání se diskusím a naslouchá věcným argumentům. Objektivně a kriticky, avšak s respektem a ohleduplností přistupuje k práci ostatních členů/členek akademické obce i zaměstnanců/zaměstnankyň VŠE.
 4. Trvale rozvíjí své schopnosti, rozšiřuje a prohlubuje své znalosti a dovednosti jak v oblasti svého profesního zaměření, tak obecné pedagogické práce nebo studia.
 5. Chová se čestně a zdvořile ke všem osobám na akademické půdě, respektuje jejich názory a svým jednáním je neruší ani neomezuje při výkonu jejich práce a činnosti na VŠE. Na akademické půdě, během praxí, studijních pobytů a při dalších profesních a studijních aktivitách mimo prostory VŠE své chování podřizuje pravidlům společenského styku.
 6. Bez souhlasu dotčené osoby nepořizuje záznam jejího osobního projevu nahráváním či fotografováním, takový záznam nešíří, ani neumožňuje třetím osobám jeho šíření.
 7. Dodržuje regulérnost a objektivitu všech forem ověřování studijních znalostí. Nepředává ani v jakékoliv jiné podobě nešíří bez výslovného souhlasu autora/autorky studijní materiály, včetně zkušebních testů, zkouškových otázek ani žádných jiných neveřejných materiálů sloužících k prověřování studijních znalostí.
 8. Ohleduplně a v souladu se svým posláním využívá zařízení školy a dle svých možností je chrání před zneužitím či poškozením. Při práci s výpočetní technikou nepoužívá nelegální software a dodržuje pravidla pro práci ve školní počítačové síti.
 9. Dbá na upevňování vážnosti a dobrého jména VŠE a svou činností i chováním se snaží k němu přispívat.

Část II. – Zásady v pedagogické práci

Akademický pracovník/akademická pracovnice:

 1. Jedná se studujícími vždy na základě korektního, náročného, ale citlivého hodnocení jejich schopností, znalostí, píle a ostatních osobnostních charakteristik. Komunikuje s nimi otevřeným a korektním, kolegiálním způsobem, neuchyluje se k jejich podceňování, ponižování ani jakémukoliv znevažování.
 2. Chová se k nim vždy spravedlivě, nevyžaduje od nich činnosti, které patří k jeho/jejím vlastním povinnostem, nepřivlastňuje si nijak jejich práci a jimi dosažené výsledky. Neumožňuje studujícím získávat neoprávněné výhody při studiu a při ověřování studijních výsledků, při klasifikaci si počíná nestranně a objektivně.
 3. Snaží se pedagogicky působit nejen kvalitní výukou a výcvikem, ale i osobním příkladem, dodržuje stanovená pravidla výuky.
 4. Plně a iniciativně se věnuje výuce a výchově studujících, napomáhá rozvoji jejich samostatného a kritického myšlení, všestranně podporuje jejich kvalifikační růst a profesní rozvoj, tvůrčí a publikační aktivity, pomáhá jim navazovat vnější kontakty, včetně kontaktů mezinárodních. Předává jim ochotně své znalosti a zkušenosti.
 5. Z případných selhání a neetického chování nebo jednání studujících vyvozuje přiměřené důsledky.

Studující:

 1. Ke zvyšování a prohlubování svých znalostí navštěvuje v co největší míře zapsané kursy; na přednášky, semináře i cvičení dochází včas a neodchází předčasně. Během výuky svým chováním nebrání jejímu řádnému průběhu, dbá pokynů vyučujících a hovoří pouze s jejich souhlasem.
 2. Při týmové studijní práci je kooperativní a zároveň respektuje a poctivě vyznačí obsahový a metodický přínos kolegů/kolegyň ke konečnému výsledku.
 3. Jako seminární a kvalifikační práce předkládá vždy jen vlastní, původní práce, jež jsou výsledkem osobního studia, a nepoužívá jednu a touž práci pro více než jednu studijní povinnost.
 4. Nedopouští se neetického nebo podvodného jednání, kterým se myslí zejména
  • plagiátorství (užití výsledků cizí duševní či jiné činnosti a jejich prezentování jako výsledků vlastních),
  • padělání dat a dalších údajů a uvádění nepravdivých informací (falzifikace studijních dokumentů, falšování, pozměňování či uvádění nekompletních údajů, účelová dezinterpretace informací, vědomé užívání chybných informací, metod, postupů a závěrů),
  • podvody při ověřování znalostí a dovedností (nepovolené používání poznámek a dalších pomůcek, komunikace s ostatními, nepovolené využívání odpovědí ostatních, zastupování někoho jiného nebo zastoupení někým jiným, nedodržení instrukcí vyučujícího).
 5. Nesnaží se získávat neoprávněné výhody při studiu a při ověřování studijních výsledků.

Část III. – Zásady ve vědecké, umělecké a další tvůrčí práci

Člen/ka akademické obce VŠE:

 1. Zaměřuje svůj výzkum a další tvůrčí aktivity na rozšiřování hranic lidského poznání, rozvoj vzdělanosti a hmotných i nehmotných hodnot. Vždy dbá na to, aby těmito aktivitami nebyli ohroženi lidé či jejich svoboda a mravnost, společenský řád a vláda práva.
 2. Je si vědom/a svojí odpovědnosti za objektivitu, spolehlivost a přesnost svého bádání a respektuje meze používaných metod. Neduplikuje výzkum uskutečněný jinde, pokud to není potřebné k ověření, doplnění nebo porovnání výsledků.
 3. Při zveřejňování svých poznatků a výsledků dbá na jejich úplnost, ověřitelnost a objektivní interpretaci. Po zveřejnění výsledků uchovává primární data a dokumentaci po dobu obvyklou v příslušném oboru, pokud tomu nebrání jiné legitimní závazky nebo předpisy. Objeví-li ve svých publikacích omyl, podnikne všechny potřebné kroky k jeho nápravě a nesnaží se ho tajit nebo zastírat.
 4. Předává své výsledky, pokud nepodléhají legitimnímu utajení, vědecké, odborné nebo umělecké veřejnosti. Se získanými vědeckými poznatky uvážlivě seznamuje širokou veřejnost až po jejich prověření a uveřejnění v odborných médiích.
 5. Jako autor/ka nebo spoluautor/ka výsledků se prezentuje pouze tehdy, jestliže jich sám/sama dosáhl/a nebo k nim přispěl/a významným tvůrčím způsobem; důsledně se vystříhá jakékoliv formy plagiátu. V publikacích objektivně uznává přínos ostatních, při citování vždy uvádí zřetelný a přesný odkaz na příslušný zdroj. Cituje i podstatné práce, které nejsou v souladu s jeho/jejími výsledky a názory.
 6. Posuzovatelskou, recenzní nebo jinou hodnotitelskou činnost provádí osobně, nezávisle a pečlivě. Stanoviska zpracovává zodpovědně a s ohledem na tematickou oblast svého oboru; nepodléhá přitom vnějším tlakům a vychází pokud možno z objektivních kritérií, dodržuje pravidla zadavatele a vyžaduje totéž i od ostatních účastníků daného řízení.
 7. Respektuje a chrání duševní vlastnictví autorů/autorek posuzovaných rukopisů, návrhů projektů nebo zpráv, uměleckých děl, nepoužívá údaje obsažené v hodnocených podkladech k jinému účelu než k vypracování příslušného posudku a neposkytne je třetí osobě. Neprodlužuje záměrně dobu hodnocení za účelem dosažení vlastních výhod či výhod pro třetí osobu.
 8. Odmítá vypracovávat vědecká, odborná nebo umělecká stanoviska, jestliže by jejich závěry mohly být ovlivněny jeho/jejím osobním zájmem, anebo na tuto skutečnost jasně upozorní; vystříhá se jakýchkoli vědomých střetů zájmů.
 9. Dbá na účelné a efektivní využívání poskytnutých finančních i materiálních prostředků.

Část IV. – Etická komise VŠE

 1. K posuzování podnětů ve věci dodržování Etického kodexu VŠE se ustavuje Etická komise VŠE.
 2. Podrobnosti o Etické komisi a o přijímání podnětů upravuje Jednací řád Etické komise, který po projednání v AS VŠE vydává svým opatřením rektor.

Část V. – Závěrečná ustanovení

 1. Platnost a účinnost pro členy akademické obce tento etický kodex nabývá prvním dnem měsíce následujícího po schválení AS VŠE. Pro ostatní pracovníky VŠE se tento etický kodex stává účinným dnem schválení příslušným odborovým orgánem.
 2. Tento etický kodex byl schválen dne 4. března 2013.

***

Změny Etického kodexu VŠE byly schváleny Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze dne 23. září 2013.

Změny Etického kodexu VŠE nabývají platnosti dnem schválení Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze.

prof. Václav Riedlbauch, v.r.

předseda AS VŠE v Praze